REGULAMIN / RODO

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA DOMKÓW


§1
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku na konto bankowe) umowę najmu uważa się za zawartą. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt.
2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną / internetową) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 minimum 7 dni po dokonaniu wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
3. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
4. Koszt pobytu ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta i uzależniony jest od długości pobytu, liczby osób, terminu pobytu, itp.
5. Koszt pobytu obejmuje:
– zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku,
– bieliznę pościelową,
– media
6. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
7. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
8. W dniu uiszczania płatności za pobyt zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości od 300 do 500zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń itp.
9. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
10. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.


§2
ZASADY POBYTU I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 10:00 (wyjazd).
2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania administratora obiektu lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie dotarcia do Rozewskiej Blizy.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
4. W dniu zakwaterowania użytkownik zobowiązany jest dokonać opłaty klimatycznej za wszystkie osoby zakwaterowane w wynajętym domku. Opłatę klimatyczna przyjmuje administrator obiektu.
5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów.
8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności administratora obiektu lub osoby upoważnionej.
9. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
10. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
11. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do administratora obiektu . Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.). Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
12. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
13. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
14. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
16. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować administratora obiektu.
17. W przypadku wystąpienia usterek technicznych klient proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich administratorowi, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
18. Administrator obiektu lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii po uprzednim poinformowaniu klienta wynajmującego dany domek.
19. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku.
20. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu.
22. Klient zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe).
23. Każdorazowo opuszczając domek, klient powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
24. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu.


§3
CISZA NOCNA

1. cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 7.00
2. W czasie ciszy nocnej nie zabrania się przebywania na zewnątrz domku, dopuszczalne jest grillowanie i przesiadywanie na zewnątrz, ale przy bezwzględnym zachowaniu spokoju.
3. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
4. w sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, administrator obiektu ma prawo wezwać ochronę, która odprowadzi zakłócających spokój do swojego pokoju. Za każdą interwencję ochrony, klient wynajmujący domek zostanie obciążony kwotą 50 zł. Jeżeli to nie poskutkuje, to taka osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana i zostanie zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym w asyście ochrony. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
5. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.


§4
GOŚCIE Z ZEWNĄTRZ- nie zameldowani na terenie Rozewskiej Blizy

1. zaproszenie gości na teren Rozewskiej Blizy wymaga zgody administratora obiektu.
2. każdy gość z zewnątrz musi u administratora obiektu wylegitymować się dowodem tożsamości oraz podać obecne miejsce zakwaterowania.
3. każdy gość z zewnątrz musi opuścić obiekt do godz. 23.00, w przeciwnym razie klientowi wynajmującemu domek zostanie naliczona opłata w wysokości 80 zł za pobyt każdej dodatkowej osoby z zewnątrz, za każdą zaczętą dobę licząc od godz 23.00.


§5
ZWIERZĘTA

1. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu.
2. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
3. właściciele zwierząt zobowiązani są do bieżącego sprzątania po swoich pupilach ( w domkach oraz na terenie całego obiektu).
4. zwierzęta nie mogą się poruszać na terenie obiektu bez smyczy i kagańca.
5. zwierzęta powinny się załatwiać poza terenem Rozewskiej Blizy.
6. Zabrania się karmienia zwierząt w jakichkolwiek naczyniach będących na wyposażeniu obiektu w przeciwnym razie klient zastanie obciążony tą samą opłatą jak w przypadku zniszczenia czy stłuczenia naczynia.


§6
UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).


§7
SPORY

Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Życzymy udanego pobytu !

 

RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że :

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z odpowiedzią na zgłoszoną wiadomość jest Stanisław Krause - Instalatorstwo Elektryczne i Telefoniczne z siedzibą: ul. Żeromskiego 2 84 - 200 Wejherowo, Rozewska Bliza ul. Garnizonowa 2c 84-104 Rozewie.

2. Przysługują mi prawa:
a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt. 21 RODO;

3. Stanisław Krause IEiT Rozewska Bliza, jako administrator danych osobowych przechowywał będzie podane przeze mnie dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub udzielenia odpowiedzi na pytanie – nie dłużej niż miesiąc od daty pozyskania tych danych;

4. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Stanisław Krause deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego;

5. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym załatwienia sygnalizowanej sprawy / udzielenia odpowiedzi.

Dobrowolne zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie. Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres rozewskabliza@gmail.com względnie osobiście w recepcji Rozewskiej Blizy ul. Garnizonowa 2c 84 - 104 Rozewie.

 

Rezerwację on-line  /  Galeria domków